Lična karta Struktura Dokumenti Kontakt


Lična karta

IDEJA

Raspadom SFRJ pažnja međunarodne javnosti bila je usmjerena, uglavnom, na humanitarnu pomoć i na javo-pravne probleme raspada zajedničke države. Privatno-pravni problemi oštećenih građana su bili u drugom planu. Otuda ideja da se osnuje udruženje koje će da štiti prava lica koja su lično ili imovinski oštećena raspadom zajedničke države.

MISIJA LEX INTERNATIONAL-a

Lex International — Centar za ljudska prava je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi zaštitom prava raseljenog, izbjeglog i manjinskog stanovništva, slobode izražavanja i udruživanja uticajem na efikasnost funkcionisanja institucija pravne države kroz:

 • pružanje pojedinacne pravne pomoći,
 • monitoring pravosuđa i javne administracije,
 • istraživačku, analitičku, edukativnu i izdavačku djelatnost,
 • praćenje usklađenosti domaćih propisa sa medunarodnim standardima.

VIZIJA LEX INTERNATIONAL-a

Lex International — Centar za ljudska prava, kao regionalna nevladina organizacija prepoznatljiva u centralnoj i istočnoj Evropi po uspješnim projektima, specijalizovanim timovima eksperata u oblasti zaštite ljudskih prava i uspješnom saradnjom sa vladama, nevladinim organizacijama, donatorima i međunarodnom zajednicom.

Lex International vođen od moćnog i uticajnog Upravnog odbora čije će vizije da realizuje profesionalan i stručan menadžment.

PRAVNI STATUS

Lex International - Centar za ljudska prava je NEVLADINA, NEPROFITNA, NESTRANAČKA organizacija ... (Statut, član 28).
Lex International Banja Luka formalno je registrovan kod Osnovnog suda Banja Luka rješenjem Rg 189/96, a djeluje od početka 1996. godine.

DESET GODINA ...

Počeli smo kao grupa entuzijasta koja se bori za ljudska prava dok još odjekuju ratni doboši. Ideja o ravnopravnosti svih ljudi je naša vodilja. U proteklom periodu ta ideja se počela realizovati kroz mnoge projekte koji su uspješno realizovani ili su u toku (u saradnji sa partnerima ili samostalno). Tek smo na početku, svjesni da je ogroman posao pred nama. U narednom periodu smo jači za proteklih deset godina ...

UPRAVNI ODBOR

Lex International je vođen od Upravnog odbora čiji članovi su uticajni i poštovani u društvu. Stručnjaci u raznim oblastima, zavidnog profesionalnog i životnog iskustva. Ljudi sa vizijom.
...Članovi odbora u svom radu se drže principa volonterizma, predanosti, društvene službe i efikasnosti... (Pravila o radu Upravnog odbora, izvod)

MENADŽMENT

Ljudi koji znaju svoj posao i koji su sposobni da vizije pretoče u konkretne akcije čine naš menadžment. Trudimo se da imamo najbolje ljude iz raznih oblasti.

DONATORI

Organizacija se finansira donacijama fizičkih i
pravnih lica. ... (Statut, clan 33.).

U prethodnom periodu naši partneri su bili: USAID, EIHOPSKA UNIJA, OSF SOROS, OSCE, GRAD STOKHOLM, HOLANDSKA AMBASADA, MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA DANSKE, ICNL, IFC, DRC...

U budućnosti ćemo da saradujemo i sa drugim međunarodnim organizacijama, vladama, ambasadama, privatnim fondacijama, i nadamo se, domaćim donatorima.

KO KORISTI NAŠE USLUGE...

- raseljeno, izbjeglo i manjinsko stanovništvo kao i lica kojima su na bilo koji način ugrožena ljudska prava,
- domaće i strane nevladine organizacije,
- mediji,
- vladine institucije.

KOJE VRSTE USLUGA VRŠIMO

... pravna pomoć, zastupanja, analize, tumačenja, priprema modela zakona, edukacija, ... u zavisnosti od ciljne grupe kojoj je usluga namijenjenja.

DOSADAŠNJI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

Svi realizovani i tekući projekti su iz oblasti prava, od kojih izdvajamo:

 • "PRAVNI OKVIR ZA DJELOVANJE
  MEDIJA U REPUBLICI SRPSKOJ -
  IDENTIFIKACIJA LIMITIRAJUĆIH FAKTORA".
 • "POSTOJI LI OPTIMALAN MODEL
  OPŠTINSKE UPRAVE U BiH ?".
 • "EVROPSKI PROJEKTI PRAVNE POMOĆI
  IZBJEGLICAMA IZ BIH ".
 • PROJEKAT INSTITUCIONALNOG
  RAZVOJA NVO.
 • "KAKO DO SVOJIH PRAVA". Priprema i
  štampa informativnih brošura.
 • "0 TOLERANCIJI". Izabrani tekstovi.
 • "IZBORI - Šta nije dozvoljeno".
 • "VODIČ ZA IZBJEGLICE I RASELJENA
  LICA". Dvomjesečne publikacije.
 • "Lex International" je organizovao više konferencije, seminara i okruglih stolova na temu "Izbjegla i raseljena lica između prava i politike", "Ljudska prava danas", "Mediji u pravnom sistemu Republike Srpske", "Zakonodavstvo u NVO sektoru"...
 • "BIBLIOTEKA - CITAONICA ZA LJUDSKA PRAVA“
 • PUT DO IMOVINE PREMA NOVOM ZAKONODAVSTVU.
 • KAKO DO STANARSKOG PRAVA U
  FEDERACIJI BIH.
 • INFORMATOR ZA POVRATNIKE.
 • ZAŠTITA PRAVA PUTEM
  OMBUDSMENA.
 • AMNESTIJA I DRŽAVLJANSTVO.
 • "HAŠKI TRBUNAL I POMIRENJE U
  BOSNI I HERCEGOVINI".
 • Autorski tim "LEX INTERNATIONAL" je
  završio Komentar Zakona o izvršenju krivičnih
  sankcija Republike Srpske.
 • "PREPREKE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  U RS".
 • ZNAČAJ PROMJENA U ENTITETSKIM
  USTAVIMA ZA RAVNOPRAVNOST
  GRAĐANA U BiH.
 • SUZBIJANJE RADA NA CRNO.
 • KAKO OSNOVATI UDRUŽENJE I
  FONDACIJU U RS I BIH.
 • "POŠTENO SUĐENJE". Seminari o praksi
  Evropskog suda za ljudska prava.
 • KOMENTAR ZAKONA 0 UDRUŽENJIMA I
  FONDACIJAMA REPUBLIKE SRPSKE I
  BOSNE I HERCEGOVINE.
 • REGIONALNI PARTNERSKI PROJEKAT
  TRIANGLE.
 • PRISTUP PRAVIMA U BIH.
 • ZNACAJ BEČKOG SPORAZUMA 0
  SUKCESIJI BIVŠE SFRJ ZA
  OSTVARIVANJE PRAVA GRAĐANA.


BUDUĆNOST...

Organizacija nastoji da se razvija po međunarodnim standardima za NVO. Sljedeći korak je pogled u budućnost. Izrađen je Strateški
plan za naredni period.

Nevladin sektor u BiH

Nakon zaključenja mirovnog sporazuma u Dejtonu (1995), razvoj NVO u BiH je doživio ekspanziju, posebno kvantitativnu. Rast NVO je uslijedio djelimično spontano zbog potreba zajednice, a djelimično uz pomoć međunarodnih NVO i donatora. Međutim, relativno brzo je uočeno da usmjerenost NVO na jeftino pružanje usluga, što je dominiralo u neposredno poslijeratnom periodu, nije dovoljno za stvaranje jakog, pluralističkog civilnog društva u BiH.

Uočeno je da bi treći (nevladin, neprofitni) sektor u BiH mogao stati u razvoju ukoliko se ne preduzmu ozbiljne akcije na institucionalnoj izgradnji NVO. Program DemNet, implementiran od strane američkog ORT i ADF, uz finansijsku pomoć USAID, u koji je uključeno desetine domaćih NVO, bila je konkretna podrška na ovom planu.

Naša uloga

Kažu da je demokratija više od ekonomije (slobodnog tržišta), političkih stranaka i izbora. Odgovornost, legitimitet i kompetentnost u vođenju javnih poslova su conditio sine qua non slobodne i otvorene zajednice svugdje, pa i u BiH. Sloboda izbora pojedinca i snažan treći (NVO) sektor su presudni ključevi da bi se to i dogodilo. Nije slučajno da je uočeno kako je “demokratija bez civilnog društva prazna školjka”.

Ima dosta argumenata za tvrdnju da su dosadašnji projekti realizovani od strane domacih NVO u BiH, značajno doprinijeli promjenama stavova vlada svih nivoa prema neprofitnom sektoru, doprinosili popravljanju pravnog okvira za NVO, izgradnji sposobnosti i samoodrživosti, unutrašnjoj strukturi i transparentnosti NVO primjereno međunarodnim standardima.

Legitimnost

Čini se vjerovatnim da je rad najvećeg broja NVO u proteklih deset godina u BiH reafirmisao obrazac za novi princip legitimnosti koji se zasniva na razumu, a ne nacionalizmu koji je sunovratio ovaj prostor. Osim “legitimnosti” stvorene jezikom strašenja naroda postoji i legitimnost zasnovana na potrebama naroda. Novi princip se ne stidi tvrditi kako je interes pojedinca koji misli svojom glavom važniji od interesa plemena, kolektiva ili sistema.

Čitav dosadašnji rad predstavlja ujedno i podršku ideji o važnosti civilnog društva, kao i preraspodjeli moći u korist civilnog društva. Ali ne moći kao instrumenta zloupotrebe ljudi, već moći da se čini usluga pojedincu (građaninu). Izgradnja tolerancije i pluralizma u BiH vjerovatno je važnija nego bilo gdje u prethodnoj Jugoslaviji, bez obzira na sopstvenu dilemu da li se u današnjem vremenu bliži NVO kao jeftinom servisu za pružanje usluga (dakle, tamo gdje se počelo) ili zreloj NVO zajednici (dakle, civilnom društvu).

 Sva autorska prava zadržana ©2005.