Lična karta Struktura Dokumenti Kontakt


Organizaciona struktura

Lex International (u daljem tekstu LI) je je uređen prema medunarodnim standardima (International standars) za nevladine organizacije. Lex International fonkcioniše kao nečlanska organizacija U ovom pogljavlju upoznat ćemo Vas, u kratkim crtama, sa organizacionom šemom LI u kojoj ćete moći da nađete svoju poziciju u organizaciji.

A. Organizaciona šema upravljackog dijela.

Na slici 1. prikazana je organizaciona šema upravljačkog dijela. Vertikalnim linijama se prenose dijelovi nadležnosti sa nadređenog organa prama podređenim organima. Vertikalnim linijama se prenose odluke koje imaju obavezujuću važnost za niže nivoe hijerarhije. Horizontalnim linijama se povezuju savjetodavni organi sa organima koji imaju moć donošenja odluka za svoj nivo hijerarhije. Savjetodavni organi ne donose odluke, oni samo pružaju savjete donosiocima odluka.

Statutom (Tačka VI - Organi zastupanja i predstavljanja) i Pravilima o izboru članova i radu Upravnog odbora definisan je odnos unutar organa upravljanja i između organa upravljanja i izvršnog dijela.


B. Organizaciona šema izvršnog dijela

Organizaciona šema izvršnog dijela prikazuje linije povezanosti i hijerarhije koje su pod nadležnosti Izvršnog direktora. Na slici 2. se nalazi organizaciona šema izvršnog dela LI.Regionalne kancelarije - saradnici se angažuju u zavisnosti od projektaSva autorska prava zadržana ©2005.